شرکت نگین حساب توس

مجری و مشاور امور مالی و حسابداری

ارائه دهنده چارت سازمانی مورد تقاضای مدیران تنظیم کدینگ مناسب و منطبق با گزارشات ارائه راهکاری جمع آوری مستندات طق آخرین استاندارهای حسابداری تنظیم اسناد حسابداری طبق اصول حسابداری مغایرت گیری کلیه حسابها ارائه گزارشهای اصلی : صورت سود و بیشتر بخوانید