مجری ومشاور امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده

تحریر دفاتر قانونی تنظیم و ارسال اظهارنامه های مالیاتی تنظیم و ارسال اظهارنامه های ارزش افزوده تنظیم و ارسال گزارشات فصلی اعمال آخرین تغییرات قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده شرکت در کمیسیونهای حل اختلاف ثبت نام و بیشتر بخوانید