مجري و مشاور امور تامين اجتماعي و اداره کار

تنظیم اسناد حسابداری منطبق بر قوانین تامین اجتماعی تنظیم لیستهای بیمه شرکت در کمیسیون های حل اختلاف پیگیری و دریافت مفاصاحسابهای اشخاص حقیقی وحقوقی تتظیم قرارداد استخدام منطبق بر آخرین تغییرات قوانین اداره کار اعمال فوانین کارگر و کارفرما اجرا بیشتر بخوانید