آموزش مواد ۲۱ الی ۹۳ قانون تجارت طبق لایحه قانونی اصلاحی ماده ۲۵۴

ماده ۲۵۴ – رئیس و اعضاء هیأت مدیره شرکت سهامی که حداکثر تا ۶ ماه پس از پایانهر سال مالی مجمع عمومی عادی صاحبان سهام را دعوت‌نکنند یا مدارک مقرر در ماده ۲۳۲را به موقع تنظیم و تسلیم ننمایند به بیشتر بخوانید