آموزش مواد ۲۱ الی ۹۳ قانون تجارت طبق لایحه قانونی اصلاحی ماده 278

شرکت سهامی خاص در صورتی می‌تواند به شرکت سهامی عام تبدیل شود کهاولاً موضوع به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده‌شرکت سهامی خاص رسیده باشد ثانیاًسرمایه آن حداقل به میزانی باشد که برای شرکت‌های سهامی عام مقرر شده است و یاشرکت سرمایه خود را بیشتر بخوانید

آموزش مواد 21 الی 93 قانون تجارت طبق لایحه قانون اصلاحی ماده 264

 رئیس و اعضاء هیأت مدیره هر شرکت سهامی که در مورد کاهش سرمایه عالماًمقررات زیر را رعایت نکنند به جزای نقدی از بیست‌هزار ریال تا دویست هزار ریالمحکوم خواهند شد:1 – در صورت عدم رعایت تساوی حقوق صاحبان سهام.2 – بیشتر بخوانید