آموزش ماده 203 قانون کار اداره کار

ماده 203- وزارت کار و امور اجتماعی و دادگستری مامور اجرای این قانون می باشند. تبصره- مفاد این ماده رافع تکالیف و مسئولیتهایی نخواهد بود که در این قانون و یا سایر قوانین به عهده وزارتخانه های ذیربط و موسسات بیشتر بخوانید

آموزش ماده 200 قانون اداره کار

ماده 200- با تصویب این قانون و آئین نامه های اجرائی آن ، قوانین کار و کار کشاورزی مغایر این قانون لغو می گردند. کمک مفهومی :‌قانون کار کشاورزی مشتمل بر چهل ماده و هفت تبصره پس از تصویب مجلس بیشتر بخوانید

آموزش ماده 199 قانون اداره کار

ماده 199- وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون ، آئین نامه های اجرائی مربوط را تهیه و به تصویب مراجع مذکور در این قانون برساند. تبصره- آن دسته از آئین نامه بیشتر بخوانید

آموزش ماده 198 قانون اداره کار

  ماده 198- وزارت کار و امور اجتماعی می تواند در موارد ضرورت برای تنظیم نیروی کار ایرانیان خارج از کشور ، در نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران وابسته کار منصوب نماید.تبصره1- وابسته کار، توسط وزیر کار و امور اجتماعی بیشتر بخوانید

آموزش ماده 197 قانون اداره کار

ماده 197- دولت مکلف است با توجه به امکانات خود برای کارگرانی که قصد داشته باشند از شهر به روستا مهاجرت کنند و به کار کشاورزی بپردازند، تسهیلات لازم را فراهم نماید. کمک مفهومی : در صندوق توسعه ملی برای بیشتر بخوانید

آموزش ماده 196 قانون اداره کار

ماده 196- وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است در جهت آگاهی و شکوفایی فکری بیشتر کارگران و رشد کارهای علمی ، عملی و تخصصی در زمینه های علوم و صنعت ، کشاورزی و خدماتی ، فیلم ، اسلاید و بیشتر بخوانید

آموزش ماده 195 قانون اداره کار

ماده 195- به منظور تشویق نیروهای کارگری مولد ، متخصص ، مخترع و مبتکر وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است همه ساله به طرق مقتضی در مورد انتخاب کارگران نمونه سال اقدام نماید. تبصره- ضوابط اجرائی این ماده و بیشتر بخوانید

آموزش ماده 194 قانون اداره کار

ماده 194- کارفرمایان کارخانه ها مکلفند در زمینه آموزش نظامی کارگران واحد های خود با نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همکاریهای لازم را مبذول دارند. تبصره- آئین نامه اجرایی این ماده با همکاری مشترک وزارتین کار و امور بیشتر بخوانید