نکات حائز اهمیت در خصوص بخشودگی جرائم مالیاتی موضوع بخشنامه های مورخ ۸/ ۵/ ۹۸ و نیز ۲۷/ ۵ / ۹۸ سازمان امور مالیاتی

🌀 با توجه به اینکه در بخشنامه شماره ۴۱ مورخ ۸/ ۵/ ۱۳۹۸ مهلت استفاده مودیان از بخشودگی 100% جرائم قابل بخشش مقرر در صدر بخشنامه ( مشتمل بر جریمه ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۷/ ۱۱ ۱۳۸۰ و جرائم مقرر در مواد 169، 190، 193، 197 و 199 قانون مالیات های مستقیم و مواد ۲۲ و ۲۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده ) برای هرسال مالیاتی منوط به پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده و جرائم غیر قابل بخشش آن سال تا پایان مهر ماه سال ۱۳۹۸ می باشد ،

🌀 لیکن در مواردی ممکن است قطعی شدن مالیات و به تبع آن صدور برگ قطعی بعد از ۱/ ۷/ ۱۳۹۸ صورت پذیرد که در اینگونه موارد طبق صدر بند (2) بخشنامه شماره ۴۵ مورخ ۲۷/ ۵/ ۱۳۹۸ چنانچه مودی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی نسبت به پرداخت مالیات و جرائم غیر قابل بخشش اقدام نماید ، اگر چه پرداخت بعد از ۳۰/ ۷/ ۱۳۹۸ بوده ، لیکن مشمول بخشودگی جرائم به میزان 100% جرائم فوق الذکر خواهد بود ،

🌀 همچنین طبق قسمت اخیر بند(2) بخشنامه ، چنانچه اینگونه مودیان ، مالیات قطعی و جرائم غیر قابل بخشش را خارج از مهلت یکماهه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی ولی تا پایان سال 1398 پرداخت نمایند ، مشمول بخشودگی جرائم با توجه به تاریخ پرداخت خواهد بود ، به عنوان مثال ، چنانچه برگ قطعی مالیات در تاریخ 20/07/1398 به مودی ابلاغ شده باشد و مودی تا پایان روز 21/08/1398 نسبت به پرداخت آن اقدام نماید مشمول بخشودگی 100% جرائم و چنانچه در تاریخ 22/08/1398 نسبت به پرداخت بدهی اقدام نماید ، با توجه به نوع فعالیت ( تولیدی یا غیر تولیدی) به ترتیب مشمول 98% و 96% بخشودگی جرائم خواهد بود.

🌀 همچنین در یک مثال دیگر چنانچه برگ قطعی مالیات در 20/12/1398 به مودی ابلاغ و مودی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی و حداکثر تا تاریخ 22/01/1399 نسبت به پرداخت مالیات اقدام نماید مشمول بخشودگی 100% جرائم قابل بخشش خواهد بود.

بازدیدها: 0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *