ماده 2- تعاريف :

1 – بيمه شده شخصي اي است كه راسا” مشمول مقررات ت‌مين اجتماعي بوده و با پرداخت مبالغي بعنوان حق بيمه حق استفاده از مزاياي مقرر در اين قانون را دارد .

2 – خانواده بيمه شده شخص يا اشخاصي هستند كه به تبع بيمه شده از مزاياي موضوع اين قانون استفاده ميكنند .

3 – كارگاه محلي است كه بيمه شده بدستور كارفرما، يا نماينده او در آنجا كار ميكند .

4 – كارفرما شخص حقيقي يا حقوقي است كه بيمه شده بدستور يا بحساب او كار ميكند ، كليه كسانيكه بعنوان مدير يا مسئول عهده دار اداره كارگاه هستند نماينده كارفرما محسوب ميشوند و كارفرما مسئول انجام كليه تعهداتي است كه نمايندگان مزبور در قبال بيمه شده بعهده ميگيرند .

5 – مزد يا حقوق يا كارمزد در اين قانون شامل هر گونه وجوه و مزاياي نقدي يا غير نقدي مستمر است كه در مقابل كار به بيمه شده داده ميشود .

کمک مفهومی: چنانچه شخص طبق بند۳ ماده ۲ تعریف شده هر مبلغ توافق شده که برای انجام خدمت در بستانکاری ایشان قرار گیرد حقوق می باشد،حال به صورت ماهانه ثابت است.برای مثال طبق قانون کار یا به صورت حق العمل کاری متغیر است. برای مثال کارکنان فروش علاوه بر حقوق ثابت ۱۰ درصد از فروش ماه نیز به عنوان پورسانت نیز در حقوق ایشان ثبت می گردد

6 – حق بيمه عبارت از وجوهي است كه بحكم اين قانون و براي استفاده از مزاياي موضوع آن بسازمان پرداخت ميگردد .

کمک مفهومی:این سازمان در قبال دریافت مبلغی در طی ۳۰ سال خدمت مزایایی از جمله بازنشستگی ، بیکاری ، فوت ، از کار افتادگی پرداخت می کند ، حق بیمه 30 درصد است که 3 درصد بیمه بیکاری ، 7 درصد سهم کارگرو 20 درصد سهم کارفرمااست که معمولا مبلغ 7 درصد هر ماه از حقوق کارگر کسر می گردد و 23 درصد را کارفرما پرداخت می کند

7 – بيماري ، وضع غير عادي جسمي يا روحي است كه انجام خدمات درماني را ايجاب مي كند يا موجب عدم توانائي موقت اشتغال بكار مي شود يا اينكه موجب هر دو در آن واحد مي گردد .

کمک مفهومی : به این شرایط می گویند دوره درمان، چنانچه شخص طبق مستندات قابل قبول تامین اجتماعی دچار حادثه یا آسیبی شود ، در این مدت کارکرد بیمه ایشان موردتایید تامین اجتماعی است ولی محلی که بیمه کارگر از آن ارسال می شود ، باید این دوره را کسر کار ثبت کنند. تا طبق گواهی بازرس و تایید پزشک مورد قبول تامین اجتماعی از مزایای آن بهره مند شود

کمک مفهومی 1: شخصه بیمه شده که با سمتی در شرکت خصوصی یا دولتی مشغول به کار است و نام آن در لیست بیمه ماهانه یا پیمان وجود داشته باشد و تا زمانی از آن بیمه شده یاد میشود که شرایط فوق بر قرار باشد یا از بیمه بیکاری استفاده کند

کمک مفهومی 2: خانواده بیمه شده افراد تحت تکلف ایشان میباشد همانند مادر و پدراز کار افتاده مادر بی سرپرست همسر و فرزندان که پسران تا 18 سال و دختران تا زمانی که مجرد و بدون درامد باشند و یا مطلقه یا بیوه زندگی کنند

کمک مفهومی 3: ممکن است یک شرکت چند کارگاه داشته باشد مثلا شرکتهای تک شعبه مثل مهندسی معمولا از همان مکان دفتر اداری خود به شعبه تامین اجتماعی مربوط مراجعه میکنند و کد کارگاه میگیرند. برخی شرکتها در چند نقطه از کشور پیمان دارند علاوه بر لیست دفتر مرکزی باید نسبت به دریافت کد کارگاه هر شهر که پیمان در آنجا میباشد حتی برای چند روز اقدام کنند

کمک مفهومی 4: کارفرما: شخص حقوق دهنده یا کسی که تمام مسئولیت شرکت مغازه و کارکنان را به عهده گرفته است که در اشخاص حقوقی به نمایندگی مدیر عامل و در اشخاص حقیقی به نماینده صاحب جواز گفته مسشود.

کمک مفهومی 5: حقوق یا مزایا: میزان مبلغی که حقوق بگیر در قبال خدمات از کارفرما معمولا به صورت ماهانه دریافت میکنند که پروژه ای یا حق العمل کاری نیز دارد

کمک مفهومی 6: آن بخشی از حقوق که توسط تامین اجتماعی تعیین میشود که گفته میشود مشمول بیمه تا درصدی از آن به عنوان حق بیمه به سازمان پرداخت شود.

کمک مفهومی 7: بخشی از شرایط دریافت غرامت از بیمه میباشد که مدارک  آن توسط پزشک تعیین شده تامین اجتماعی مورد تایید واقع میشود در غیر اینصورت از مزایا بهره مند نمیگردند

8 – حادثه از لحاظ اين قانون اتفاقي است پيش بيني نشده كه تحت تاثير عامل يا عوامل خارجي در اثر عمل يا اتفاق ناگهاني رخ ميدهد و موجب صدماتي بر جسم يا روان بيمه شده ميگردد .

کمک مفهومی : به این شرایط می گویند دوره درمان، چنانچه شخص طبق مستندات قابل قبول تامین اجتماعی دچار حادثه یا آسیبی شود ، در این مدت کارکرد بیمه ایشان موردتایید تامین اجتماعی است ولی محلی که بیمه کارگر از آن ارسال می شود ، باید این دوره را کسر کار ثبت کنند. تا طبق گواهی بازرس و تایید پزشک مورد قبول تامین اجتماعی از مزایای آن بهره مند شود

9 – غرامت دستمزد به وجوهي اطلاق ميشود كه در ايام بارداري ، بيماري و عدم توانائي موقت اشتغال بكار و عدم دريافت مزد يا حقوق بحكم اين قانون بجاي مزد يا حقوق به بيمه شده پرداخت ميشود .

کمک مفهومی : مبلغی به عنوان دوره درمان به ایشان پرداخت خواهد شد، بنابراین کارفرما از پرداخت حقوق و مزایای این دور کارمند معاف است و خود بیمه پرداخت می کند

10- وسائل كمكي پزشكي ( پروتز و ارتز ) وسائلي هستند كه بمنظور اعاده سلامت يا براي جبران نقص جسماني يا تقويت يكي از حواس بكار ميروند .

11- كمك ازدواج مبلغي است كه طبق شرايط خاصي براي جبران هزينه هاي ناشي از ازدواج به بيمه شده پرداخت ميگردد .

12- كمك عائله مندي مبلغي است كه طبق شرايط خاص در مقابل عائله مندي توسط كارفرما به بيمه شده پرداخت ميشود .

13- از كار افتادگي كلي عبارتست از كاهش قدرت كار بيمه شده بنحوي كه نتواند با اشتغال بكار سابق يا كار ديگري بيش از يك سوم از درآمد قبلي خود را بدست آورد .

14- از كار افتادگي جزئي عبارتست از كاهش قدرت كار بيمه شده بنحوي كه با اشتغال بكار سابق يا كار ديگر فقط قسمتي از درآمد خود را بدست آورد .

15- بازنشستگي عبارتست از عدم اشتغال بيمه شده بكار بسبب رسيدن بسن بازنشستگي مقرر در اين قانون .

16- مستمري عبارت از وجهي است كه طبق شرايط مقرر در اين قانون بمنظور جبران قطع تمام يا قسمتي از درآمد به بيمه شده و در صورت فوت او براي تا‌مين معيشت بازماندگان وي به آنان پرداخت ميشود .

17- غرامت مقطوع نقص عضو مبلغي است كه بطور يكجا براي جبران نقص عضو يا جبران تقليل درآمد بيمه شده به شخص او داده ميشود .

18- كمك كفن و دفن مبلغ مقطوعي است كه بمنظور ت‌مين هزينه هاي مربوط به كفن و دفن بيمه شده در مواردي كه خانواده او اين امر را بعهده مي گيرند پرداخت مي گردد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *