ماده 219 – شناسایی وتشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امورمالیاتی کشور محول می شود که به موجب بند (الف) ماده (59) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردیده است. نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت های هر یک از مأموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در این قانون به موجب آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.

تبصره۱ـ سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روشهای ماشینی(مکانیزه)، ترتیبات و رویه های اجرائی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبت نام، نحوه ارائه اظهارنامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعتراضات مؤدیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذی صلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام می کند. حکم این تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نیست.

تبصره۲ـ سازمان امورمالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مؤدیان، قسمتی از فعالیت های خود به استثنای تشخیص و تعیین مأخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرائی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار کند. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق آیین نامه اجرائی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

تبصره۳ـ در تبصره(۹) ماده(۵۳)، ماده(۸۶)، ماده(۸۸)، تبصره(۲)ماده(۱۰۳)، تبصره (۵) ماده (۱۰۹)، ماده (۱۲۶) و تبصره (۲) ماده (۱۴۳) عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارت های «ظرف ده روز»، «ظرف سی روز» و «منتهی ظرف سی روز»  می شود.

کمک مفهومی: همانند ماده 218 آیین نامه اجرایی می باشد

از آنجایی که برخی از دوستان سوالاتی پرسیدند لازم به ذکر است برخی از کلمات و عبارات قبلا در روزهای گذشته برای آموزش بعضی از ماده ها ذکر شده و دیگر نیازی به آموزش مجدد نیست لطفا مطالب را از روزهای گذشته در کانال جستجو فرمایید

همچنین آیین نامه ها تکلفی ندارند و روان و صریح نوشته شده اند بنابراین نیازی به توضیح مجدد نیست چنانچه بزرگوارانی متن را ابهام دارند به صورت جزئی در PV پاسخ خواهم داد

کمک مفهومی:

آئين نامه اجرايي ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن

فصل اول : كليات

ماده ( 1 )
واژه ها و اصطلاحات به كار برده شده در اين آئين نامه به شرح زير تعريف مي شود :
الف ) « سازمان » : سازمان امور مالياتي كشور
ب ) « قانون » : قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 3/12/66 و اصلاحيه هاي بعدي آن مبني بر اصلاحيه مصوب مورخ 27/11/80
ج ) « واحد مالياتي » : كوچك ترين جزء تقسيمات اداري است كه بر اساس محدوده جغرافيايي , منابع مالياتي , نوع موديان يا حسب وظيفه مقرر در « قانون » از طرف « سازمان » تعيين مي شود .
د ) « اداره امور مالياتي » : منظور از اداره امور مالياتي در موارد مختلف « قانون » , واحد سازماني مشخص است كه شامل تقسيمات اداري كوچك كوچك تري به نام « واحد مالياتي » مي باشد و بر اساس محدوده جغرافيايي , منابع مالياتي , نوع موديان , يا بر اساس نوع وظيفه با تعداد كافي « واحد مالياتي » تشكيل مي شود .
ماده ( 2 )
وظايف شناسايي , تشخيص درآمد مشمول ماليات با تاكيد بر انتزاع آنها از ساير وظايف و مطالبه و وصول ماليات موضوع « قانون » و هم چنين اداره امور مراجع مالياتي از جمله هيئت هاي حل اختلاف مالياتي به عهده « سازمان » مي باشد . وظايف مذكور نسبت صلاحيت هاي مسئوليت هاي فني و تخصصي و اداري بر اساس « قانون » مقررات مربوط به رعايت مفاد اين آئين نامه , حسب مورد به ماموران مالياتي با ساير مراجع حسب تشخيص سازمان محول خواهد شد .
ماده ( 3 )
وظايف و مسئوليت هاي ماموران مالياتي منحصراُ در اداره امور مالياتي است كه در آن به خدمت گرفته مي شوند.

فصل دوم: مأموران مالياتي

ماده ( 4 )
كليه كاركناني كه عهده دار انجام وظايف موضوع ماده 219 « قانون » مشتمل بر شناسايي , تشخيص , مطالبه و وصول ماليات هاي موضوع « قانون » مي باشند , « ماموران مالياتي » ناميده مي شوند. تبصره : سازمان مي تواند شناسايي , رسيدگي , مطالبه و وصول ساير انواع ماليات هايي را كه به موجب مقررات قانوني موضوعه عهده دار مي باشد به ماموران مالياتي موضوع اين ماده محول نمايد.
ماده ( 5 )
عناوين شغلي « ماموران مالياتي » عبارت است از , كمك كارشناس مالياتي , كاردان مالياتي , كارشناس مالياتي , كارشناس مسئول مالياتي , رئيس گروه مالياتي و مدير امور مالياتي .

ماده ( 6 )
كمك كارشناس مالياتي , از بين كارمندان « سازمان » كه داراي مدرك تحصيلي ديپلم بوده انتخاب مي شود و وظيفه گرد آوري اطلاعات و تهيه جداول آماري و گزارشات مقدماتي مورد نياز را بر عهده داشته و نسبت به دقت و كنترل اطلاعات و آمار و گزارشات مزبور مسئوليت داشته و تحت نظر كارشناس مسئول مالياتي , انجام وظيفه مي نمايد.
ماده ( 7 )
كاردان مالياتي , از بين كارمندان « سازمان » با مدرك تحصيلي فوق ديپلم , با حداقل 3 سال سابقه خدمت در شغل كمك كارشناس مالياتي انتخاب مي شود و حداقل يكي از وظايف اصلي « سازمان » را عهده دار بوده و تحت كارشناس مسئول مالياتي , انجام وظيفه مي نمايد.
ماده ( 8 )
كارشناس مالياتي , از بين كارمندان با تحصيلات كارشناسي يا بالاتر , يا حداقل سه سال سابقه خدمت در شغل كاردان مالياتي انتخاب مي شود و حداقل يكي از وظايف اصلي « سازمان » را بر عهده دارد و تحت نظر كارشناس مسئول مالياتي , انجام وظيفه مي نمايد .
ماده ( 9 )
كارشناس مسئول مالياتي , از بين كارمندان « سازمان » با تحصيلات كارشناسي يا بالاتر با حداقل سه سال سابقه خدمت در شغل كارشناس مالياتي انتخاب مي شود و سرپرستي واحد مالياتي را عهده دار بوده و مسئوليت تاييد گزارشات و عملكرد افراد تحت سرپرستي به عهده وي مي باشد و تحت نظر رييس گروه مالياتي , انجام وظيفه مي نمايد.
ماده ( 10 )
رييس گروه مالياتي , از بين كارمندان « سازمان » با تحصيلات كارشناسي يا بالاتر با حداقل سه سال سابقه خدمت در شغل كارشناس مسئول مالياتي انتخاب مي شود و سرپرستي واحد مالياتي را عهده دار بوده و تحت نظر مدير امور مالياتي انجام وظيفه مي نمايد.
ماده ( 11 )
مدير امور مالياتي , از بين كارمندان « سازمان » با تحصيلات ليسانس يا بالاتر با حداقل سه سال سابقه خدمت در شغل رييس گروه مالياتي انتخاب مي شود و مسئوليت نظارت بر گروه هاي مالياتي و نظارت بر حسن اجراي مقررات را بر عهده دارد.
ماده ( 12 )
در مواردي كه حداقل سطح تحصيلات در شرايط احراز مشاغل ماموران مالياتي , مقطع تحصيلي كارشناسي در نظر گرفته شده است , رشته هاي تحصيلي مطلوب عبارتند از : حسابداري , بازرگاني , مديريت , بانكداري , اقتصاد , حقوق و رشته هاي مشابه حسب تشخيص « سازمان ».
ماده ( 13 )
تطبيق و انتصاب ماموران مالياتي مشاغل به عناوين شغلي موضوع اين آيين نامه به ترتيب زيرمي باشد: الف ـ كمك مميز با مدرك تحصيلي ديپلم ـ به عنوان كمك كارشناس مالياتي ب ـ كمك مميز مالياتي با مدرك تحصيلي كارداني ـ به عنوان ـ كاردان مالياتي ج ـ كمك مميز مالياتي با مدرك تحصيلي ليسانس ـ به عنوان ـ كارشناس مالياتي د ـ مميز مالياتي ـ به عنوان ـ كارشناس مسئول مالياتي ذ ـ سر مميز مالياتي ـ به عنوان ـ رييس گروه مالياتي و ـ مميز كل مالياتي ـ به عنوان ـ مدير امور مالياتي تبصره 1 ـ در تطبيق و انتصاب و ارتقاء ماموران مالياتي شاغل فعلي ( در زمان تصويب اين آيين نامه ) رعايت شرايط مدرك و رشته تحصيلي الزامي نيست و كليه ماموران مالياتي موجود با دارا بودن مدرك تحصيلي ديپلم , كارشناسي و بالاتر در رشته هاي غير مطلوب مي توانند با رعايت سنوات خدمت و ساير شرايط مربوط , به مشاغل بالاتر ارتقاء يافته و منصوب گردند . تبصره 2 ـ سازمان موظف است حداكثر تا پايان سال 1382 عناوين شغلي قبلي ماموران مالياتي را به عناوين شغلي جديد تطبيق و احكام كارگزيني آنان را صادر و ابلاغ نمايد. تاريخ اجراي احكام مزبور و استفاده از عناوين شغلي جديد از ابتداي سال 1383 خواهد بود و كليه ي ماموران مالياتي تا پايان سال 1382 تحت عناوين شغلي فعلي و در چارچوب اختيارات و مسئوليت هاي محوله انجام وظيفه خواهند نمود .
ماده ( 14 )
انتصاب و ارتقاء ماموران مالياتي در هر يك از پست هاي مربوط منوط به گذراندن دوره هاي آموزشي و موفقيت در آزمون هاي تعيين شده حسب برنامه آموزشي سازمان خواهد بود.
ماده ( 15 )
در انتصاب به هر يك از رده هاي شغلي ماموران مالياتي در شرايط مساوي , اولويت با دارندگان مدرك تحصيلي بالاتر مي باشد .
ماده ( 16 )
انتصاب و ارتقاء ماموران مالياتي منوط به وجود پست سازماني و اعلام نظر دادستان انتظامي مالياتي و با رعايت كامل مقررات اين آيين نامه خواهد بود .
ماده ( 17 )
از تاريخ تصويب اين آيين نامه كليه كارمندان مالياتي كه عهده دار وظايف شناسايي , تشخيص , مطالبه و وصول و اداره امور مراجع حل اختلاف مالياتي مي باشند و در مشاغلي غير از عناوين شغلي ماده فوق اختصاص يافته اند در عداد ماموران مالياتي تلقي و در صورت احراز شرايط , عناوين شغلي ماموران مالياتي به آنان تخصيص مي يابد .

فصل سوم : شناسايي موديان و فعاليت هاي اقتصادي

ماده ( 18 )
شناسايي عبارت است از : مجموعه اقداماتي كه جهت شناخت هويت موديان مالياتي , نوع , شروع و ميزان فعاليت هاي اقتصادي و ساير منابع درآمد مشمول ماليات آنها , انجام مي گيرد.
ماده ( 19 )
ادارات كل يا ادارات امور مالياتي , حسب مورد موظف اند از طريق اداره يا واحدهاي شناسايي مربوط بر اساس سطح سازماني و محدوده جغرافيايي تحت پوشش , نسبت به شناسايي موديان و فعاليت هاي اقتصادي آنها اقدام نمايند .
ماده ( 20 )
ادارات كل يا ادارات امور اقتصادي موظف اند با استفاده از اطلاعات ساير دستگاه ها , مجامع , اتحاديه ها , واحديابي جغرافيايي و ساير منابع اطلاعات , نسبت به شناسايي و يا تكميل شناسايي موديان اقدام نمايند .

ماده ( 21 )
ادارات كل يا ادارات امور مالياتي موظف اند بر اساس دستورالعمل ابلاغي « سازمان » , كليه موديان مالياتي شناسايي شده را ثبت و به آنها « شماره شناسايي » تخصيص دهند .
ماده ( 22 )
« ماموران مالياتي » موظف اند در كليه فرم ها و اوراق مالياتي مربوط به شناسايي , تشخيص , مطالبه , وصول و اجرا و طرح پرونده در ساير مراجع مالياتي « شماره شناسايي » مودي ذيربط را درج نمايند .
ماده ( 23 )
حداقل سطح سازماني مجاز براي انجام مكاتبه و استعلام جهت كسب اطلاعات مورد نياز در اجراي مواد 230 و 231 « قانون » و ساير مقررات ، رييس گروه مالياتي مي باشد.
ماده ( 24 )
« ماموران مالياتي » موظف اند در صورت دسترسي به اطلاعات فعاليت هاي اقتصادي ساير موديان , مراتب را به ادارات امور مالياتي ذيربط اعلام نمايند و هم چنين ادارات امور مالياتي موظف اند در صورت استعلام ساير ادارات امور مالياتي در خصوص فعاليت هاي اقتصادي موديان , در صورت دسترسي به اطلاعات مزبور , مراتب را به اداره امور مالياتي استعلام كننده اعلام نمايند .

فصل چهارم : رسيدگي و تشخيص

ماده ( 25 )
وظيفه تشخيص ماخذ يا درآمد مشمول ماليات و تعيين ماليات موضوع « قانون » با « سازمان » است و حسب مورد به اداره امور مالياتي يا « ماموران مالياتي » محول مي گردد.
ماده ( 26 )
ادارات امور مالياتي موظف اند در اجراي ماده 158 « قانون » , در چارچوب سياست ها و دستورالعمل هاي « سازمان » اظهارنامه هاي مالياتي تسليمي را قبول نموده و تعدادي از آنها را مورد رسيدگي قرار دهند .
ماده ( 27 )
در مورد رسيدگي , تشخيص و مطالبه ماليات هاي موضوع باب دوم و سوم « قانون » , چنان چه اظهارنامه يا ترازنامه و حساب سود و زيان مورد قبول كارشناس مسئول واقع شود و هم چنين در مواردي كه مودي از تسليم اظهارنامه يا ترازنامه و حساب و سود و زيان حسب مورد خودداري نموده و به طور كلي در مواردي كه درآمد مودي به طريق علي الراس تشخيص گردد, كارشناس مسئول مالياتي نظر خود را براي رسيدگي و اظهارنظر به رييس گروه مالياتي گزارش مي نمايد. چنان چه رييس گروه مالياتي پس از رسيدگي , نظر كارشناس مسئول مالياتي را قبول نمايد, مراتب را جهت امضاء و صدور برگ تشخيص به كارشناس مسئول مالياتي ارجاع و در غير اين صورت با مسئوليت خود نسبت به امضاء و صدور برگ تشخيص كه توسط كارشناس مسئول مالياتي ذيربط تهيه خواهد شد , اقدام مي نمايد.

ماده ( 28 )
ادارات كل امور مالياتي مي توانند , رسيدگي و تشخيص پرونده مالياتي موديان را قبل از مطالبه ماليات به اقتضاي اهميت آنها به ماموران مالياتي رده هاي بالاتر از كارشناس مسئول مالياتي محول نمايند و در اين صورت مامور ذيربط با مسئوليت خود نسبت به تهيه گزارش و امضاء و صدور برگ تشخيص اقدام مي نمايد.
ماده ( 29 )
ادارت كل امور مالياتي مي توانند رسيدگي و تشخيص پرونده هاي مالياتي را قبل از مطالبه ماليات به بيش از يك مامور مالياتي نيز محول نمايند تا به صورت گروهي رسيدگي و تشخيص دهند , در اين صورت يك نفر به عنوان مسئول گروه تعيين و مسئوليت هماهنگي , نظارت و تقسيم كار و هم چنين امضاء و صدور برگ تشخيص با او خواهد بود. ساير اعضاء گروه رسيدگي كننده در حدود وظايف و اختيارات محوله مسئول اقدامات انجام شده خواهند بود.
ماده ( 30 )
ادارات امور مالياتي موظف اند پرونده هاي مالياتي مودياني را كه در موعد مقرر از تسليم اظهارنامه مالياتي خودداري نموده اند يا اصولاً طبق « قانون » مكلف به تسليم اظهارنامه در سررسيد پرداخت ماليات نيستند , حداكثر ظرف مدت يكسال از مهلت مقرر رسيدگي و ماليات متعلق را مطالبه نمايند. حكم اين ماده مانع از مطالبه و وصول ماليات موديان در اجراي ماده 157 « قانون » نخواهد بود.
ماده ( 31 )
« ماموران مالياتي » مكلف اند هر گونه تحقيق و رسيدگي كه براي آگاهي از وضع موديان لازم است با رعايت مقررات مربوط به عمل آورند تا بتوانند در مهلت قانوني با توجه به اطلاعات مكتسبه نسبت به تشخيص درآمد مشمول ماليات و تعيين ماليات متعلق اقدام نمايند .
ماده ( 32 )
در موارد تشخيص علي الراس درآمد مشمول ماليات , رعايت نكات زير الزامي است : 1ـ در اجراي تبصره 2 ماده 97 « قانون » هر گاه طبق اسناد و مدارك ابرازي يا به دست آمده , امكان تعيين درآمد مشمول ماليات مودي وجود داشته باشد , درآمد مزبور بر اساس رسيدگي به اسناد و مدارك يا دفاتر مربوط حسب مورد تعيين مي گردد. 2ـ در صورت عدم ارائه اسناد و مدارك يا دفاتر از سوي مودي , تشخيص درامد مشمول ماليات طبق ماده 98 « قانون » بايد مستدل و متضمن برآورد كارشناسي ماموران ذيربط بر اساس اطلاعات و قرائن و شواهد مربوط و در حد امكان متكي به اسناد و مدارك باشد.
ماده (33 )
هر گاه « ماموران مالياتي » در محاسبه درآمد مشمول ماليات يا ماليات متعلق اشتباه كرده باشند , به شرح زير اقدام خواهد شد : 1ـ قبل از قطعيت درآمد مشمول ماليات , چنان چه اصلاح اشتباه محاسبه منجر به افزايش درآمد يا ماليات بيشتر گردد, با رعايت مهلت مرور زمان و به منظور صدور برگ تشخيص اصلاحي , و در صورتي كه اصلاح اشتباه محاسبه فوق منجر به كاهش درآمد مشمول ماليات يا ماليات كمتر گردد بدون رعايت مهلت مرور زمان و به منظور اعلام به مودي, مراتب به اداره امور مالياتي گزارش مي گردد. 2ـ بعد از قطعيت درآمد مشمول ماليات , چنان چه در محاسبه ماليات موضوع برگ قطعي اشتباه شده باشد , مراتب جهت صدور برگ قطعي اصلاحي به اداره امور مالياتي گزارش خواهد شد. 3ـ در موارد فوق چنان چه گزارش مربوط به تاييد مدير امور مالياتي برسد و يا در مواردي كه براي مدير امور مالياتي اشتباه محاسبه محرز شود , طبق دستور وي نسبت به اصلاح اشتباه محاسبه با صدور برگ تشخيص يا قطعي اصلاحي اقدام مي گردد.

ماده ( 34 )
در اجراي مواد 238 و 239 « قانون » در كليه مواردي كه مودي ظرف 30 روز از تاريخ ابلاغ برگ تشخيص , اعتراض خود را نسبت به آن تسليم نمايد مدير امور مالياتي موظف است با انجام رسيدگي مجدد كه بر اساس دلايل و اسناد و مدارك مودي انجام خواهد گرفت , مراتب را در ظهر برگ تشخيص درج و به شرح قسمت اخير ماده 238 « قانون » اقدام نمايد. به اسناد حكم اين ماده , پرونده مالياتي پس از طي مراحل فوق در صورت عدم توافق با مودي به هيئت حل اختلاف مالياتي ارجاع خواهد شد , مگر آن كه برگ تشخيص ابلاغ قانوني شده باشد و مودي ظرف 30 روز اعتراض خود را تسليم ننموده باشد در اين صورت پرونده ظرف 30 روز بدون طي مراحل فوق توسط اداره امور مالياتي به هيئت حل اختلاف ارجاع خواهد شد . تبصره ـ اجراي حكم اين ماده در صورتي كه رسيدگي مجدد مسئول مربوط منجر به توافق نگردد مانع از رسيدگي مسئول بالاتر حداكثر تا سطح مدير كل با رعايت مهلت مقرر در « قانون » نخواهد بود.
ماده ( 35 )
« ماموران مالياتي » موظف اند در صورت استعلام مودي از نحوه تشخيص يا محاسبه ماليات , تصوير گزارش نهايي كه مبناي صدور برگ تشخيص قرار گرفته است را , به مودي تسليم نمايند.
ماده ( 36 )
برگ تشخيص ماليات براي هر مودي در سه نسخه تنظيم و در موقع ثبت و صدور آن در دفتر « اداره امور مالياتي » , نام مودي , نحوه تشخيص , ماخذ محاسبه‌ , سال و ماليات تعيين شده با حروف در ستون مربوط نوشته مي شود . تبصره 1ـ برگ مطالبه يا محاسبه ماليات فاقد شماره ثبت , از درجه اعتبار ساقط است. تبصره 2ـ برگ اصلاحي تشخيص نيز بايد به ترتيب فوق در دفتر اداره امور مالياتي ثبت گردد.
ماده ( 37 )
در اجراي بند 2 ماده 97 « قانون » , « ماموران مالياتي » مكلف اند تاريخ مراجعه به محل , جهت رسيدگي به دفاتر و اسناد و مدارك را كتباً به مودي ابلاغ نمايند و فاصله تاريخ تا روز مراجعه در هيچ مورد نبايد كم تر از يك هفته و بيشتر از 15 روز باشد , و در صورت تقاضاي مودي مشروط به عذر موجه , مهلت مزبور تا 5 روز بيشتر تمديد مي شود . تبصره ـ روزهاي مصادف با تعطيلي يا تعطيلات رسمي و عمومي كشور نبايد تا تاريخ مراجعه تعيين گردد.

ماده ( 38 )
در مواردي كه در اجراي ماده 272 « قانون » , سازمان حسابرسي جمهوري اسلامي ايران , حسابداران رسمي و موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي عهده دار رسيدگي و تعيين درآمد مشمول مودي مي شوند , رعايت ضوابطي كه توسط « سازمان » , در نمونه گزارش حسابرسي مالياتي تعيين مي شود , الزامي است.
ماده ( 39 )
در اجراي مقررات تبصره 2 ماده 272 « قانون » گزارش حسابرسي مالياتي ارائه شده به وسيله حسابداران رسمي مستلزم ارائه گزارش حسابرسي مالي نمي باشد.
ماده ( 40 )
در اجراي مقررات بند 2 ماده 97 « قانون » چنان چه ظرف مهلت مقرر در تبصره 1 ماده 272 « قانون » نامه درخواست اسناد و مدارك و دفاتر از سوي مامور مالياتي ابلاغ گردد. مودياني كه با توجه به مقررات موضوعه , حسابرسي مالياتي صورت هاي مالي خود را به حسابداران رسمي ارجاع نموده اند , مكلف اند مراتب را كتباً در پاسخ نامه مذكور به مامور مالياتي ذيربط اعلام نمايند , در غير اينصورت اسناد و مدارك و دفاتر را جهت ارائه و رسيدگي به ماموران ماليات در موعد مقرر آماده نمايند.
ماده ( 41 )
چنانچه در گزارش حسابرسي مالياتي حسابداران رسمي يا موسسات حسابرسي موارد تخلفي مبني بر عدم رعايت مقررات قانوني و ضوابط تعيين شده در نمونه گزارش حسابرسي مالياتي « سازمان » مشاهده شود « اداره امور مالياتي » ذيربط مراتب را به دادستاني انتظامي مالياتي حسب مقررات گزارش مي نمايد. دادستان مالياتي موظف است در صورت احراز تخلف موضوع را به رييس كل « سازمان » اعلام نمايد. رييس كل « سازمان » در صورت لزوم , مراتب را جهت رسيدگي به جامعه حسابداران رسمي اعلام خواهد نمود .

فصل پنجم : مطالبه و وصول

ماده ( 42 )
در كليه مواردي كه به تجويز مواد « قانون » صدور گواهي پرداخت ماليات , مفاصاحساب و گواهي عدم شمول ماليات مقرر گرديده است . گواهي هاي مزبور مشتركاً با امضاي كارشناس مسئول مالياتي و رييس گروه مالياتي مربوط صادر خواهد گرديد.

ماده ( 43 )
در هر مورد كه مطابق مقررات و « قانون » ميزان درآمد يا ماخذ مشمول ماليات قطعي گردد اداره امور مالياتي برگ ماليات قطعي را در سه نسخه با درج نام مودي , ميزان درآمد , ماخذ مشمول ماليات , نحوه و تاريخ قطعيت و ساير موارد مندرج در فرم تنظيم مي نمايد .
ماده ( 44 )
« سازمان » , خزانه داري كل كشور و بانك ملي ايران موظف اند حداكثر ظرف مدت يك سال تمهيداتي فراهم آورند تا پرداخت ماليات به حساب هاي مربوط نزد بانك ملي ايران با استفاده از سيستم يكپارچه مناسب به نحوي انجام گيرد كه مستلزم مراجعه موديان به شعب خاص يا مراجعه به منظور اعلام پرداختي به ادارات امور مالياتي نباشد.
ماده ( 45 )
در مواردي كه بنا به اعلام اشخاص ثالث , درآمدهاي كتمان شده مشمول ماليات شناسايي و ماليات متعلق مطالبه و وصول گردد « سازمان » مي تواند نسبت به تخصيص و پرداخت پاداش متناسب با اطلاعات مكتسبه و ماليات وصولي از درآمد اختصاصي موضوع ماده 217 « قانون » در وجه اشخاص مزبور , اقدام نمايد.
ماده ( 46 )
در مواردي كه به موجب مقررات و « قانون » ماليات و ساير وجوه مربوط قابل استرداد به مودي باشد با تاييد مدير امور مالياتي طبق مقررات در وجه ذينفع پرداخت خواهد شد . نحوه استرداد به موجب دستورالعمل مشترك « سازمان » و خزانه داري كل كشور تعيين مي گردد.

 

 

فصل ششم : ساير مقررات

ماده ( 47 )
ادارات امور مالياتي مكلف اند . كليه اوراق و فرم هاي مقرر در « قانون » و هم چنين هر نوع نوشته اي را كه از طرف مودي به اداره امور مالياتي تسليم و يا ارسال مي شود در دفتر اداره امور مالياتي ثبت و رسيد آن را با قيد شماره ثبت دفتر و مشخصات اسناد ضميمه به مودي تسليم نمايند و طبق مقررات « قانون » و آيين نامه هاي اجرايي آن , اقدام لازم را معمول دارند . درآمد يا سود و زيان و حساب درآمد هزينه بر حسب مورد درج شده است بايد در دفتر اداره به حروف قبت شود .

ماده ( 48 )
« سازمان » مي تواند نمايندگان خود را در هيئت هاي حل اختلاف مالياتي از بين كارمندان شاغل واجد شرايط در « سازمان » با حفظ پست سازماني طبق مقررات انتخاب نمايد.

ماده ( 49 )
راي هيئت حل اختلاف مالياتي در مواردي كه درآمد مشمول ماليات مورد اختلاف باشد بايد متضمن مبلغ درآمد مشمول ماليات و ماليات متعلق و در ساير موارد , ماخذ مشمول ماليات و ماليات متعلق باشد.

ماده ( 50 )
رييس كل « سازمان » مي تواند اعضاء شوراي عالي مالياتي را از بين كاركنان شاغل در وزارت امور اقتصادي و دارايي « سازمان » يا ساير سازمان ها و واحدهاي تابعه آن , با حفظ پست سازماني و با رعايت ساير مقررات مربوط پيشنهاد نمايد.

ماده ( 51 )
رييس كل سازمان مي تواند اعضاء هيئت عالي مالياتي را از بين كارمندان شاغل واجد شرايط در سازمان , با حفظ پست سازماني طبق مقررات نيز پيشنهاد نمايد.

ماده ( 52 )
هيئت عالي انتظامي مالياتي موظف است در موارد ارجاعي از سوي رييس كل سازمان مبني بر رسيدگي به تخلفات افراد مذكور در ماده 262 قانون , موضوع را به فوريت و خارج از نوبت رسيدگي و راي مقتضي را صادر نمايد.

ماده ( 53 )
هيئت عالي انتظامي موظف است در موارد نفي صلاحيت قطعي دايمي افراد مذكور در ماده 262 قانون , طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري , راي لازم در خصوص نحوه ي قطع رابطه استخدامي متخلف با سازمان را صادر نمايد.

ماده ( 54 )
در اجراي بند الف ماده 59 قانون برنامه سوم اقتصادي , اجتماعي , سياسي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و به استناد ماده 219 قانون كليه بخشنامه ها , دستورالعمل ها و رويه هاي اجرايي كه توسط سازمان جهت اجراي قانون مقرر مي شود براي كليه واحدهاي تابعه سازمان ماموران مالياتي و موديان لازم الاتباع است.

اين آئين نامه در 54 ماده و 7 تبصره بنا به پيشنهاد شماره 9268 مورخ 15/10/82 سازمان امور مالياتي كشور در تاريخ 20/10/82 به تصويب وزير محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است.

1.برابربخشنامه شماره 355-83/2/5 در مواد 8.9.10.27.28.42 آیین نامه عنوان شغلی (کارشناس مسئول مالیاتی به عنوان شغلی کارشناس ارشد مالیاتی) اصلاح می گردد

2.برابر بخشنامه 355-83/2/5 در مواد 10.1134.46 و بند 3 ماده 33 آیین نامه عنوان ششغلی (مدیر امور مالیاتی) به عنوان شغلی رییس امور مالیاتی) اصلاح می گردد.

بازدیدها: 8

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *