ماده 53– درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می گردد عبارت است از:

کل مال الاجاره، اعم از نقدی و غیرنقدی، پس از کسر بیست و پنج درصد بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره. درآمد مشمول مالیات در مورد اجارة دست اول املاک مورد وقف یا حبس براساس این ماده محاسبه خواهد شد. در رهن تصرف، راهن طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود. هرگاه موجر مالک نباشد، درآمد مشمول مالیات وی عبارت است از: ما به التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره.

حکم این ماده در مورد خانه های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتی که مالیات آن ها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود.

تبصره 1 – محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالک اجاری تلقی نمی شود مگر این که به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می شود. در صورتی که چند واحد مسکونی محل سکونت مالک و یا افراد مزبور باشد یک واحد برای سکونت مالک و یک واحد مسکونی جمعاً برای هر یک افراد مذکور به انتخاب مالک از شمول مالیات این بخش خارج خواهد بود.

تبصره 2 – املاکی که مجاناً در اختیار سازمان ها و مؤسسات موضوع ماده 2 این قانون قرار می گیرد غیر اجاری تلقی می شود.

تبصره 3 – از نظر مالیات بر درآمد اجاره املاک، هر واحد آپارتمان یک مستغل محسوب می شود.

تبصره 4 – در مورد املاکی که با اثاثه یا ماشین آلات به اجاره واگذار می شود درآمد ناشی از

اجاره اثاثه و ماشین آلات نیز جز درآمد ملک محسوب و مشمول مالیات این فصل می شود.

تبصره 5 – مستحدثاتی که طبق قرارداد از طرف مستاجر در عین مستاجره به نفع موجر ایجاد می شود بر اساس ارزش معاملاتی روز تحویل مستحدثه به موجر تقویم و پنجاه درصد آن جز درآمدمشمول مالیات اجاره سال تحویل محسوب می گردد.

تبصره 6 – هزینه هایی که به موجب قانون یا قرارداد به عهده مالک است و از طرف مستاجر انجام می شود و همچنین مخارجی که به موجب قرارداد انجام آن از طرف مستاجر تقبل شده در صورتی که عرفا به عهده مالک باشد به بهای روز انجام هزینه تقویم و به عنوان مال الاجاره غیر نقدی به جمع اجاره بهای سال انجام هزینه اضافه می شود.

تبصره 7 – در صورتی که مالک اعیان احداث شده در عرصه استیجاری ملک را کلاً یا جزئاً به اجاره واگذار نماید مبلغ اجاره پرداختی بابت عرصه به نسبت مورد اجاره از مال الاجاره دریافتی کسرو مازاد طبق مقررات صدر این ماده مشمول مالیات خواهد بود.

تبصره 8 – در صورتی که مالک محل سکونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجاره بها مهلتی برای تخلیه ملک داده شود در مدتی که محل سکونت انتقال دهنده می باشد تا شش ماه و در بیع شرط مادام که طبق شرایط معامله مبیع در اختیار بایع شرطی است اجاری تلقی نمی شود مگر این که به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می شود.

تبصره 9– وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و دستگاه هایی که تمام یا قسمتی از بودجه آن ها بوسیله دولت تامین می شود، نهادهای انقلاب اسلامی، شهرداری ها و شرکت ها و مؤسسات وابسته به آن ها و همچنین سایر اشخاص حقوقی مکلف اند مالیات موضوع این فصل را از مال الاجاره هایی که پرداخت می کنند کسر و ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل موقع ملک پرداخت و رسید آنرا به موجر تسلیم نمایند.

تبصره10– واحدهای مسکونی متعلق به شرکت های سازنده مسکن که قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارک مثبته به موجب قرارداد واگذار می گردد مادام که در تصرف خریدار می باشد، در مدت مذکور اجاری تلقی نمی شود و از لحاظ مالیاتی با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد. مشروط بر اینکه مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (59) این قانون به مأخذ تاریخ تصرف پرداخت شده باشد.

تبصره 11– مالکان مجتمع های مسکونی دارای بیش ازسه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت مسکن و شهرسازی ساخته شده یا می شوند در طول مدت اجاره از صد در صد (100%) مالیات بر درآمد املاک اجاری معاف می باشد در غیر این صورت درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصد و پنجاه متر مربع زیر بنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست متر مربع زیر بنای مفید از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاک معاف می باشد.

تبصره 12 – از ابتدای سال 1382 ماخذ محاسبه درامد مشمول مالیات اجاره امالک ارزش اجاری خواهد بود که توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 این قانون برای محدوده شهرها و روستاها بر اساس هر متر مربع خواهد شد

کمک مفهومی : چنانچه اجاره مکانی ماهانه 1.000.000 ریال باشد مالیات آن به شرح ذیل پرداخت می شود .

۱۰۰۰۰۰۰×۱۲=۱۲۰۰۰۰۰۰

معافیت ۲۵ درصد

۱۲۰۰۰۰۰۰×۲۵%=۳۰۰۰۰۰۰

مشمول مالیات

۱۲۰۰۰۰۰۰-۳۰۰۰۰۰۰=۹۰۰۰۰۰۰

محاسبه مالیات رهن :به ازای هر ۱۰ میلیون ریال ماهانه ۲۵۰.۰۰۰ریال اجاره بها در نظر گرفته می شود.

رهن یکسال ۷۰.۰۰۰.۰۰۰ریال

۷۰.۰۰۰.۰۰۰÷۱۰.۰۰۰.۰۰۰=۷

۷× ۲۵۰.۰۰۰=۱.۷۵۰.۰۰۰

۱.۷۵۰.۰۰۰×۱۲=۲۱.۰۰۰.۰۰۰

رهن یکسال تبدیل به اجاره یکسال شد

کمک مفهومی : دو نوع اجاره هست 1- دست اول : که نحوه محاسبه آن گفته شد.   2- دست دوم: که مستاجر در قراردادی خودش موجر می شود و ملکی را که اجاره گرفته به اجاره می دهد، درآمد ابرازی در اظهارنامه مابه التفاوت قرارداد دست اول و دست دوم می باشد ، که در صورت وجود مستندات کافی مالیات نیز بر مبنای همان استفاده می شود.

کمک مفهومی : خانه های سازمانی و برخی از ساختمانها تحت نظارت شرکت می باشند، ازین بابت لزومی به ثبت اظهارنامه ها نمی باشد و شرکت در قالب مالیات شخصیت های حقوقی اقدام به ابراز درآمدوهزینه خود به دارایی می باشد .

کمک مفهومی تبصره 1: املاکی که از آن استفاده شخصی می شود نه کسب درآمد نیازی به ارسال اظهارنامه نمی باشد

کمک مفهومی تبصره 2: وقف ، نذر به سازمانها و موسسات درصورتی که دارای مستندات کافی نسبت به کسب نکردن درآمد از ملک مذبور وجود داشته باشد ، غیر اجاری تلقی می شود

کمک مفهومی تبصره 3: هر واحد آپارتمان یک پرونده کامل مالیاتی دارد ، چنانچه شخصی چند واحد آپارتمان در یک ساختمان داشته باشد ، می بایست برای هرکدام اظهارنامه جدا ارسال کند

کمک مفهومی تبصره 4: برخی از املاک از جمله باغات و ویلاها به همراه وسایل نقلیه جهت رفت و آمدو یا تجیهزات باغداری اجاره داده می شود که در صورت قید شدن این وسایل در قولنامه اجاره درآمد آنها در اظهارنامه مالیات بر درآمد املاک ثبت می شود و نیازی به تحویل اظهارنامه اشخاص حقیقی جهت ماشین آلات و تجهیزات نمی باشد .

کمک مفهومی تبصره 5:در صورت بازسازی منزل یا اضافه کردن طبقه و یا هر عملی که مستاجر در طی تملیک مورد اجاره انجام می دهد و این عمل باعث افزایش درآمد در آن ملک می شود ، در همان سال علاوه بر اجاره در اظهارنامه 50 درصد درآمد حاصل از این امر مستاجر باید ثبت گردد.

کمک مفهومی تبصره 6: هز هزینه ای را که مستاجر در زمان تملیک خود برای ملک مذبور انجام دهد که عرفا به عهده صاحب ملک باشد، به نرخ روز محاسبه می گردد می گردد و در اظهارنامه به عنوان درآمد اجاره غیر نقدی ثبت می گردد و نیز هزینه های آن به عنوان هزینه های سال ثبت می گردد، به این شکل به سودهیچ مبلغی اضافه نمی گردد، لازم به ذکر است لزومی به انجام این موارد در طی سال نیست مگر هزینه ها مربوط به سازمانهای دولتی باشد .

کمک مفهومی تبصره 7:این بحث به خانه های ویلایی مربوط است یا آپارتمانهایی که طبق قانون نظام صنفی 40 درصد از زمین به علت مشاع نشدن باید حیاط شود، برای مثال آپارتمانی به زیر بنای 200 متر و لی هر خانه ساخته شده 120 متر می باشد و در قولنامه نیز همان 120 متر نوشته می شود و قرارداد اجاره منقعد می گردد

کمک مفهومی تبصره 8:بیع شرط:به معنای فروش کالا با شرط حق فسخ برای فروشنده است.

کمک مفهومی تبصره 9:پرداخت علی الحساب مالیات در طی سال به وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی که مکانی را از شخص حقیقی با شرکت خصوصی اجاره گرفتند اجباریست

کمک مفهومی تبصره 10:توضیح با مثال ، دارندگان مسکن مهر که ثبت سند پس از 15 سال پرداخت قسط به نام خریدار می باشد و اکثرا قبل از شروع قسط نشیمن آن ملک می شوند، درصورتی که مستندات قابل قبول برای نقل و انتقال آن موجود از درآمداجاره تلقی نمی شود

کمک مفهومی تبصره 11:مالکان مجتمعهای مسکونی منطبق بر الگوی مصرف مسکن وزارت مسکن و شهرسازی : باتوجه به اینکه شرط اعمال معافیت مالیاتی درخصوص اینگونه املاک ، رعایت الگوی مصرف مسکن اعلامی از سوی وزارت مسکن و شهرسازی و تعداد بیش از واحداستیجاری می باشد ، مودی باید تأییدیه وزارت مذکور و سایر مدارک مثبته درخصوص تعداد واحدهای استیجاری را اخذ نمایدو سپس به اداره امورمالیاتی مراجعه نموده و مدارک را ارائه نماید . اداره مالیاتی مربوطه پس از تأیید اعتبار مدارک مربوطه با استفاده از روشهای مقتضی ( بازدید و… ) نسبت به صدور برگ تشخیص اقدام می نماید. ( لازم به ذکر است که مبلغ برگ تشخیص بدون درنظر گرفتن معافیت صادر شده و سپس مبلغ معافیت از جمع مبلغ مالیات کسر میگردد . ) سایر مالکان : با توجه به اینکه براساس قانون ، درآمد هرشخص ناشی از اجاره واحدهای مسکونی در تهران تامجموع 150 متر زیربنای مفید و درسایر نقاط تا مجموع 200 مترمربع از مالیات بردرآمد ناشی از اجاره املاک معاف می باشد، مودی مالیاتی برای استفاده از معافیت مذکور باید پایانکار ملک موردنظر را به اداره امورمالیاتی محل ملک ارائه نماید تا زیربنای مذکور محرز گردد . سپس مودی تعهدنامه موضوع بخشنامه شماره 35481 مورخ 19/6/81 را تکمیل و تعهد مینماید که به جز مساحت مذکور درتعهدنامه درهیچ کجای کشور از معافیت تبصره 11 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم استفاده نکرده است . پس از تکمیل تعهدنامه مذکور و احراز متراژ زیربنای مفید توسط کارشناس ارشد مالیاتی ، برگ تشخیص مالیات بردرآمد املاک صادر میشود . لازم به ذکر است که مبلغ برگ تشخیص بدون درنظر گرفتن معافیت صادر شده و سپس مبلغ معافیت از جمع مبلغ مالیات کسر می گرردد

کمک مفهومی تبصره 12: از آنجا که موجر در برخی موارد به صدور قولنامه سوری اقدام می کند ، و در آن قیمت را غیر واقعی ثبت می کند، زین پس کمیسیون تقویم املاک که به شرح در ماده های آتی امور را پیگیری می کند، تعیین کننده مبلغ اجاره می باشد.

بازدیدها: 56

6 thoughts on “آموزش ماده 53 قانون مالیات های مستقیم”

 1. سلام. سوال: آیا پول پیش در اجاره املاک جز درآمد املاک محاسبه میشود .
  منظور ممیز دارایی علاوه بر اجاره ملک , مبلغ پول پیش جز مالیات محاسبه می کند.؟ نحوه محاسبه آن مشابه رهن یا متفاوت است ؟
  ممنون خواهم بود اگر به این سوال پاسخ دهید . با تشکر و سپاس

  1. از اول سال ۹۵ کمیسیون تقویم هیچ مبلغی را به عنوان سپرده رهن یا پول پیش وگاهی اجاره نامه ها را قبول نمیکند ، اداره دارایی برای هر منطقه املاک را برای مسکونی ، اداری و تجاری تقسیم می کند که به ترتیب از کم به زیاد مبلغ اجاره را از قبل برای هر متر مربع مشخص می کند و اجاره نامه هایی مورد قبول هستند که مبلغ آنها بین ۸۰ تا ۱۰۰ درصد مبلغ اجاره تعیین شده از سمت اداره دارایی باشد در غیر اینصورت مبلغ اجاره نامه با پول پیش و اجاره مورد تایید نیست .

 2. سلام
  محمدی هستم
  سایتتون رو بررسی کردم
  محتواهای خوبی نوشتین
  سایتتون سرعت مناسبی داره
  من هم مثل شما سایت هام رو با وردپرس می سازم
  وردپرس واقعا محشره و خیلی زود با وردپرس میشه اومد تو صفحه اول گوگل
  یک موردی که من تو سایت شما دیدم اینه که تعداد بک لینک هاتون خیلی کمه
  برای همین هم هست که تو تعداد زیادی کلمه کلیدی مهم تو صفحه اول گوگل نیستید
  راستی یادم رفت بگم ، من متخصص سئو هستم
  اگه یه مقدار در مورد بک لینک سازی فعالیت کنید ، مطمئنا نتیجه های فوق العاده ای می گیرید

  یه سایت هست بک لینک رایگان و پر قدرت رو برای مدت محدود برای دانلود قرار داده
  یه رپرتاژ خبری هم به ارزش 400 هزار تومان داره رایگان میده

  پیشنهاد می کنم حتما دانلود کنید مختص سایت های وردپرسی مثل شماست
  تا هنوز بر نداشتن ، برید دانلود کنین

  لینک دانلود اگه اشتباه نکنم این بود

  https://co10.ir/product/free-backlinks-reportage/

 3. چگونه آمار بازدید کنندگان سایتتان را 2 برابر کنید ؟

  چگونه درآمد سایتتان را 2 برابر کنید ؟

  چگونه در نتایج گوگل بیشتر دیده شوید ؟

  دیوید اگیلوی (پدر علم تبلیغات ) می گوید :
  95 درصد افراد فقط عناوین را می خوانند .
  اگر عنوان قانعشان کرد ، سراغ متن می روند و محتویان صفحه شما را می خوانند
  جمله مهم دیگر دیوید اگیلوی در مورد عنوان :
  افرادی که عناوین را می خوانند ، 5 برابر بیشتر از افرادی هستند که متن کامل را می خوانند .

  جمله دیگر از دیوید اگیلوی :
  وقتی که عنوان را نوشتید ، 80 درصد کار را انجام دادید

  البرت لاسکر (پدر تبلیغات مدرن ) می گوید :
  عنوان 90 درصد تاثیر یک آگهی یا مطلب را شامل می شود .

  جان کاپلر در مورد عنوان نویسی می گوید :
  عنوان شما در مطالب و آگهی ها ، باعث موفقیت و شکستتان می شود .

  برای مطالعه و دانلود 965 عنوان برتر تبلیغاتی
  که باعث افزایش بازدید و افزایش درآمد سایتتان می شود
  روی لینک زیر کلیک کنید

  https://co10.ir/blog/website/title.html/

  ***********************************************

  سلام
  من در زمینه تولید محتوی ، بازاریابی و تبلیغات اینترنتی فعالیت می کنم
  همیشه و همیشه و همیشه
  یادتون باشه که یکی از عوامل مهمی که باعث میشه مطالب سایتتون زیاد بازدید بشه عنوان مطالبتونه
  اگه عنوان مطالبتون خوب و جذاب باشه قطعا روی لینک سایتتون بیشتر کلیک میکنن و درنتیجه اعتبار بیشتری پیش گوگل پیدا می کنین و طبعا گوگل هم شما رو به خیلیای دیگه معرفی میکنه
  ولی فکر کردن در مورد ساختن یه عنوان خوب و موثر وقت زیادی رو از آدم میگیره و کار خیلی ساده ای نیست
  اما یه کتاب هست که فکر میکنم خیلی بدردتون بخوره توصیه میکنم حتما یه نگاهی بهش بندازین اینم لینکشه :
  http://barmo.ir/educational/marketing-ads/how-to-write-title.html/
  حتما یه نگاهی بهش بندازید ضرر نمیکنین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *